РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Административното обслужване в Областна администрация Благоевград се извършва в Центъра за административно обслужване (ЦАО), намиращ се на партера в сградата на Областна администрация Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от 8:30 до 17:30 ч. без прекъсване.
телефон: (073) 82 70 11

Центърът за административно обслужване предоставя:

 •     Пълна информация за предоставяните услуги от администрацията;
 •     Формуляри за заявяване на услуги;
 •     Информация за състоянието на заведени преписки;
 •     Приема и завежда до областния управител предложения и сигнали от физически и юридически лица;
 •     Чрез Интерактивния информационен терминал на Центъра за административно обслужване може получите информация за администрацията – структура, кабинет, функции на областния управител, допълнителна информация за административните услуги;
 •     В ЦАО може да изразите Вашата оценка за работата на администрацията в Книгата за мнения, предложения и сигнали или писмено през пощенската кутия;
 •     предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури.

Комплексно административно обслужване

 •      Информация за предоставяните комплексни услуги от администрацията може да намерите в раздел "Административни услуги";
 •      Информация за документите, които администрацията може да набира по служебен път са описани в процедурата на съответната услуга в раздел "Административни услуги";
 •      От 01.01.2016 г. в случай, че за изпълнение на кокретна административна услуга е необходимо "Удостоверение за наличие или липса на задължения", издавано от органите по приходите на НАП, компетентният орган за извършване на заявената услуга го набавя по служебен път.


Вътрешни правила за административното обслужване 

Съгласно Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград:

 •     Административните услуги, заявени към Област Благоевград, се извършват, като се спазва принципът на „едно гише” – едно място за достъп до услугите на администрацията;
 •     Всяко физическо и юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Приемането и предаването на документите на гражданите се извършва в ЦАО;
 •     Искането за извършване на услугата се заявява в писмена форма или устна форма, когато заявената услуга позволява; (Протокол за устно заявена услуга; към формуляри на административните услуги).
 •     Искането за извършване на услуга може да се заявява по електронен път на е-поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с електронен подпис на заявителя или през лицензиран пощенски оператор;
 •     Искането се прави лично, чрез упълномощен представител или по друг начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо;
 •     Пред Областна администрация Благоевград потребителите на административни услуги могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации;
 •     Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, след което се регистрират по общия ред, съгласно АПК, чл. 29, ал. 5 и Правилата за вътрешен оборот на електронни и хартиени документи в Областна администрация  Благоевград;
 •     Датата на започване на производството по извършване на административната услуга е датата на постъпване на искането в Областна администрация Благоевград;
 •     За исканията, подадени по пощата в извънработно време сроковете за вземане на решение от административния орган започват да се броят от следващия работен ден;
 •     Заплащането на дължимите такси на услуги от клиентите се извършва съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, в сила от 11.02.2011 г. (Приета с ПМС № 26 от 03.02.2011 г.) и Заповед № 10 от 10.01.2001 г. на Министъра на финансите;
 •     Заплащането на дължимите такси за услугите, извършвани в Областна администрация Благоевград, могат да се платят на каса или с картово плащане на POS терминал в Центъра за административно обслужване, или по  банков път в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, BIC (SWIFT): UBBSBGSF , IBAN BG71 UBBS 8888 3104 0676 01 - транзитна сметка (приходи от такси, наеми и др.);
 •     При работа с клиенти служителите спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Областна администрация Благоевград с Хартата на клиента;
 •     Времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване в ЦАО е не повече от 15 мин;
 •     Контрол за конкретна преписка може да се осъществява от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством справка за движението на преписката им на място в ЦАО, на телефон (073) 82 70 11 - Деловодство, на е-поща  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и през интернет на http://online.bl.government.bg;
 •     Предложения във връзка с конкретна административна услуга и административното обслужване се подават на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., по пощата или в Деловодството на администрацията.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА МИНИСТЕРСТВАТА И НА ДРУГИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ
Във връзка със създадения нов чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. Комисията ще осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от АПК, като:

 •     приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 •     преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изисква от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 •     предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 •     информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 •     следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала;

Формата за подаване на сигнали и предложения може да бъде:

    Устна – на място в администрацията или на обявените телефони +359 (73) 82 70 11 и зелен телефон – 0800 11 073 за сигнали и предложения (безплатен за гражданите);
    Писмена:

1) В Центъра за административно обслужване – на партера на Областна администрация Благоевград;
2) по пощата на адрес - Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
3) на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
4) на факс +359 (73) 88 14 03; 88 14 21.