РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

9072677- преписка в АОП
Обява  с предмет на поръчката:
"Оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите в Република България съгласно ЗУТ и упражняване на строителен надзор за обект „ Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „защита от наводнения“ възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3. Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, участък от река Струма преди моста на Е- 79 при  км. 378+128 след гр.Симитли. Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участък от река струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич"

Документация

Обява  - сканирана pdf изтегли
Документация за участие - сканирана pdf изтегли
Приложение № 1 pdf и Приложение № 2 pdf към документацията
Документация за участие - doc формат word изтегли
Приложение 1 - Техническа спецификация word изтегли
Приложение 2 - Образци word изтегли

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 9072911
Протокол за дейността на комисията, назначена със Заповед ОА-РР-42/16.02.2018 г. тук
Договор РР-8 от 20 март 2018 г. към публикацията