REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Начална тръжна цена без ДДС (лв) Депозит (лв) Дата на търга Час на търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 75,52 Помещение /стая/ №323 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 разположено на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описано в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година. 200,00 20.03.2018 г. 10:00

Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.

Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 15.02.2018 год. до 15.03.2018 BG85 BUIB 7837 3104 0676 01 или на място в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер, с картово плащане на POS терминал. год., включително в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер от 08.30 часа до 17.30 часа. Цена на тръжната документация – 40 /четиридесет/ лева с ДДС, вносима по сметка на Областна администрация Благоевград в БАНКА „СИБАНК” АД РК – Благоевград, BIC :
Оглед на имота може да се извършва само след закупуване на тръжната документация в периода от 15.02.2018 год. до 15.03.2018 год., включително, след съгласуване на времето за извършване на огледа на телефон - 073/82-70-53 или на телефон - 073-82-70-36.
Краен срок за подаване на заявление за участие: Заявлението, ведно с изискващите се документи се подават в деловодството на Областна администрация Благоевград до 17.30 часа на 15.03.2018 год.
Търгът ще се проведе на 20.03.2018 год. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 9, стая № 48, етаж 4.
Депозитът за участие в търга е в размер на 200 лева, вносим всеки работен ден /08.30ч.-17.30ч./ от 15.02.2018 год. до 15.03.2018 год. /включително/ по сметка на Областна администрация Благоевградв БАНКА „СИБАНК” АД РК – Благоевград, BIC : BUIB BG SF, IBAN BG22 BUIB 7837 3304 0676 03 или на място в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер.Депозитът на спечелилия търга се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наем и консумативи. Депозитът на останалите участници в търга се освобождава и връща по посочена от тях банкова сметка след влизане в сила на заповедта за определяне на спечелилия търга.
Право на участие в търга имат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани съгласно действащото законодателство в РБългария, закупили и представили изискващите се документи, посочени в тръжната документация при условията предвидени в тръжните книжа.
Свързани лица не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща тръжна процедура при отдаване под наем на имоти или части от имоти - държавна собственост. Съгласно §1а, т.6 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост, "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Критерии за оценка: Редовно подадените ценови предложения се класират в низходящ ред според размера на предложената наемна цена за обектите, като същата не може да бъде по-ниска от обявената с търга начална тръжна цена. При подаване на ценовото предложение участникът предлага наемна цена без включен ДДС. Търгът се смята за спечелен от участника, предложил най-висока цена.  След като заповедта за определяне на наемател влезе в сила се сключва договор за наем. Върху наемната цена, предложена от определения за спечелил търга участник се начислява ДДС. Консумативните разходи, текущите (и основни) ремонти са за сметка на наемателя. Заплащането на такса смет и данък сгради за наетия обект/и е за сметка на наемателя.
Допълнителна информация за търга може да бъде получена в Областна администрация Благоевград на тел. 073/82-70-53 или на тел.073/82-70-36, всеки работен ден от 15.02.2018 год. до 15.03.2018 год., включително от 08.30 часа до 17.30 часа.