REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

Buyer profile

Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“

00857-2017-0001  - преписка в АОП
Публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции:
  • Обособена позиция №1 Възстановяване на праг №2 на р.Струма и десния насипен праг №3.
  • Обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при  км. 378+128 след гр.Симитли. и
  • Обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участъ от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич/
 Документация:
  • Решение за откриване на процедура:pdf ; 
  • Обявление за обществена поръчка:pdf ;
  • Тръжната документация е на разположение ТУК

Протоколи на комисията, решение

    Решение № 1 от 20.02.2018 г. във връзка с публично състезание с предмет: Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособени позиции виж тук
    Протокол № 3 от 14.02.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук;
    Протокол № 2 от 07.02.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук;
    Протокол № 1 от 25.01.2018 г. от работата на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти, назначена със Заповед № ОА-РР-16/23.01.2018 г. на областния управител виж тук;


Съобщение
 
Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП виж тук
Обявление за възложена поръчка 06-11-38(6)/11.04.2018 г. към публикацията в АОП
Договори:
Договор РК-14 от 3 април 2018 г. към публикацията
Договор РК-15 от 3 април 2018 г. към публикацията
Договор РК-16 от 3 април 2018 г. към публикацията

Изпълнение

Обявление за приключване на договор за обществена поръчка Обособена позиция №1 тук 

Процедура по PRAG - Извършване на ремонтни дейности в сградата на ОА Благоевград

Областна администрация Благоевград стартира тръжна процедура за „Извършване на ремонтни дейности в сградата на Областна администрация Благоевград“, с реф. № CB006.1.11.038-PP2-W. Тръжната процедура е част от изпълнение на проект "Зелени сгради за общо зелено бъдеще - GREEN" - CB006.1.11.038 с финансова помощ на Interreg - ИПП Програма за ТГС България – Македония 2014-2020. Тръжното досие е публикувано на следните интернет страници:
http://www.ipa-cbc-007.eu/    www.bl.government.bg
Крайният срок за подаване на оферти е 04.09.2017, 17:30 ч. 
Възможна допълнителна информация или разяснения (въпроси ще бъдат публикувани на следните интернет страници:
http://www.ipa-cbc-007.eu;  www.bl.government.bg)
Тръжната документация е на разположение ТУК


 
Regional administration Blagoevgrad is launching a tender procedure for Repairs in the building of Regional administration Blagoevgrad with Ref. № CB006.1.11.038-PP2-W. The tender procedure is under the implementation of project “Green building for common green future – GREEN” - CB006.1.11.038 with financial assistance from the Interreg - IPA CBC Programme Bulgaria – the Former Yugoslav Republic of Macedonia Programme 2014-2020. The tender dossier is  published on the following websites:
http://www.ipa-cbc-007.eu/;   www.bl.government.bg
 The deadline for submission of tender is 04.09.2017, 17.30 h. 
Additional information or clarifications (questions shall be published on the following websites:
http://www.ipa-cbc-007.eu/;  www.bl.government.bg)
The tender dossier is available HERE

Обществена поръчка чрез публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА № 06-03-3/23.01.2015 Г. 9038298 към АОП

Областният управител на Област Благоевград обявява обществена поръчка за услуга чрез публична покана с предмет „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Кулата общ. Петрич; ГКПП Златарево, общ. Петрич; ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград“

КОНКУРСНИ УСЛОВИЯ ПРИ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ОСИГУРЯВАНЕ НА СМЕТОПОЧИСТВАНЕ, СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЗИМНО ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА ЗА 2015 Г. В ЗОНАТА НА ГКПП КУЛАТА, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ЗЛАТАРЕВО, ОБЩ. ПЕТРИЧ; ГКПП ИЛИНДЕН, ОБЩ. ХАДЖИДИМОВО и ГКПП СТАНКЕ ЛИСИЧКОВО, ОБЩ. БЛАГОЕВГРАД“
Обществената поръчка е с четири отделно обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Кулата, общ. Петрич”;
Обособена позиция № 2 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Златарево, общ. Петрич”;
Обособена позиция № 3 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в зоната на ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово”.
Обособена позиция № 4 – „Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2015 г. в ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград”.
 
Документация
Пълният текст на конкурсните условия
Обособена позиция № 1
Обособена позиция № 2
Обособена позиция № 3
Обособена позиция № 4

Протокол на комисията

Предложение на областния управител към класирания на второ място по обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2    Писмо № 06-03-4 от 16.02.2015 г.

Протокол съгл. чл. 101, ал. 4 от ЗОП от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите при възлагане на публична покана  на обществена поръчка 06-03-3/2015

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка 2014-0001 от 05.09.2014 г.
Областна администрация обявява открита  процедура  за възлагане  на обществена  поръчка с предмет: “Специализирани обучения и обучения за развитие на ключови компетентности за служителите от Областна администрация - Благоевград” Предмет на настоящата обществена поръчка е „Специализирани обучения и обучения за развитие на ключови компетентности за служителите от Областна администрация – Благоевград”
Цел на поръчката - Общата цел е повишаване на компетенциите и професионализма на служителите от общата и специализираната администрация за по-ефективно и ефикасно постигане на стратегическите цели на Областна администрация Благоевград чрез развиване на практически умения за общуване на гръцки език.
Описание на дейностите - Поръчката включва организиране и провеждане на специализирано обучение на групи служители от общата и специализираната администрация на Областна администрация Благоевград - Обучение по гръцки език – нива А1 и А2 – за 30 участника (група от 15 участника за всяко ниво).
Документация:

    Решение за откриване на процедура: виж туккъм АОП ;
    Обявление за обществена поръчка: виж туккъм АОП ;
    Документация за участие виж тук ;
    Приложение 18 - Техническо задание виж тук ;
    Приложение 22 - Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата виж тук ;
    Приложения №№ от 1 до 17 и №№ 19,20,21 изтегли.

Информация

19.11.2014 г.  Договор за изпълнение на обществената поръчка от 14.11.2014 г. и приложения
23.10.2014 г. - Решение за класиране на участниците
21.10.2014 г. - Протокол № 5 от заседание на комисията
20.10.2014 г. - Протокол № 4 от заседание на комисията
17.10.2014 г. - Писмо до участниците в процедурата - публично заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществената поръчка
10.10.2014 г. - Писмо до участниците в процедурата
08.10.2014 г. - Протокол № 1 от публичното заседание на комисията
29.09.2014 г. - Допълнителни пояснения по Техническото задание