REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

Buyer profile

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация Благоевград

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация Благоевград
Утвърдени със Заповед на областния управител ОА-РК-425 от 03.11.2016 г.

Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки определят реда в Областна администрация Благоевград за:
прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;

    планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;
    определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
    получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците за разглеждане и оценка на офертите;
    сключване на договорите;
    проследяване изпълнението на сключените договори и приемане на резултатите от тях;
    действията при обжалване на процедурите;
    документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
     архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
    поддържане на профила на купувача.

06-03-3-2016 Предварително обявление за ОП

Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката:
Публикация в АОП
06-03-3/26.02.2016 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
1. Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, изразяващи се в: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и др.; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на технически проекти и/или план - сметки на дейностите; залесителни и други укрепителни и противоерозионни дейности по бреговете на реките; изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и други хидротехнически и защитни съоръжения в съответните участъци.
 717058

 

06-03-1-2016 Предварително обявление за ОП

Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката:
Публикация в АОП
06-03-1/26.02.2016 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
1. Събирането, транспортирането, физикохимичното третиране и последващо обезвреждане на силно токсични химични вещества, смеси, киселини, основи и други опасни вещества и/или пестициди с цел предотвратяване на риска за населението, в резултат на неотговарящо на изискванията на нормативната уредба по опазване на околната среда, съхранение на опасни химични вещества на територията на Област Благоевград.
2. Доставка на хартия, тонер и канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Благоевград за 2016-2017 г.
3. Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, изразяващи се в: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти и др.; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на технически проекти и/или план - сметки на дейностите.
 717056

 

06-03-5-2015 Предварително обявление за обществена поръчка

Изходящ номер и дата на документа
Вид на документа
Предмет на поръчката:
Публикация в АОП
06-03-5/27.02.2015 г. 
Предварително обявление за обществена поръчка
1. Събирането, транспортирането, физикохимичното третиране и последващо обезвреждане на силно токсични химични вещества, смеси, киселини, основи и други опасни вещества и/или пестициди с цел предотвратяване на риска за населението, в резултат на неотговарящо на изискванията на нормативната уредба по околна среда съхранение на опасни химични вещества на територията на Област Благоевград.
2. Доставка на хартия, тонер и канцеларски материали за нуждите на Областна администрация Благоевград за 2015-2016г.
3. Осигуряване на сметопочистване, сметосъбиране, сметоизвозване, зимно почистване и поддържане на зелената система за 2016-2017г. в зоната на ГКПП Кулата, общ. Петрич, ГКПП Златарево, общ. Петрич, ГКПП Илинден, общ. Хаджидимово и ГКПП Станке Лисичково, общ. Благоевград.
4. Избор на изпълнител, който да извърши дейности по поддържане на проводимостта на речните легла на реките, извън урбанизираните територии в област Благоевград, представляващи: изсичане и премахване от определените участъци на реките на израсналите във водното течение дървета, дънери, храсти; премахване на паднали или с опасност от падане дървета; премахване на суха дървесна маса от определените участъци; изземване и/или пробутване на наносни отложения от съответните участъци; изработване на проекти и план - сметки на дейностите.