REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

Buyer profile

Договор РР-20 от 27 април 2018 г.

Договор РР-20 от 27 април 2018 г.

Номер на договора Д/Р-РР-20
Предмет на договора Публичност, визуализация и изпълнение на дейности заложени в проект „Защита от наводнения
Дата на договора 27.04.2018 г.
Статус Възложен
процедура  към публикацията
Документи Договор РР-20/27.04.2018 г. 
Плащания  към плащания

Обява за обществена поръчка "Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства“

9075048- преписка в АОП

Обява с предмет на поръчката: 
"Доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на компютърна конфигурация, преносим компютър и мултифункционални цветни устройства 2 бр. за нуждите на Областна администрация Благоевград.“ Във връзка с изпълнението на проект „Защита от наводнения“, одобрен за финансиране, съгласно Договор №B3.5b.01/11.09.2017, по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014–2020 мерки за предотвратяване на наводнения. 
 
Документация
 
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (сканирана) - тук

Документация за участие - сканирана Documentation-OP-20180418.pdf

Документация за участие и приложения - doc формат :

Документация изтегли

Приложения изтегли

Технически изисквания изтегли

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 9075398 (АОП)
Протокол на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти тук 

Договор РР-24/29.05.2018 г. към публикацията

Договор РК-16 от 3 април 2018

Номер на договора Д/Р-РК-16
Предмет на договора Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособена позиция №3 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма /преди моста на Е - 79 при отклонението за с.Крупник-500м., Участък от р.Струма преди моста на Е – 79 при Газстанцията на Булгаргаз ЕАД – 400 м.,р. Струма землище на с.Долно Церово, около жп моста. Участъ от река Струма преди град Симитли, над жп мост за мина Ораново, р.Струма, землище на с. Илинденци и с. Микрево около 500 м., река Струма землище на с. Българчево, около 500 м. Укрепване праг на р. Струма землище на с.Рибник, общ. Петрич/
Дата на договора 03.04.2018 г.
Статус Възложен
процедура към публикацията
Документи Договор РК-16/03.04.2018 г.
Приложения: файл 1; файл 2.
Плащания към плащания

Договор РК-15 от 3 април 2018

Номер на договора Д/Р-РК-15
Предмет на договора Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) във връзка с изпълнение на проект: „Защита от наводнения“ по обособена позиция №2 Изграждане на защитни съоръжения срещу наводнения по р. Струма преди гр.Симитли на км. 376+000 от Е – 79 при река Градевска, Участък от река Струма при подпорната стена на км. 377+000 след гр.Симитли, Участък от река Струма преди моста на Е - 79 при  км. 378+128 след гр.Симитли
Дата на договора 03.04.2018 г.
Статус Възложен
процедура към публикацията
Документи Договор РК-15/03.04.2018 г.
Приложения: файл 1; файл 2.
Плащания към плащания