REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

Classifieds

Списък на имотите придобили характеристики на гора в района на ТП Държавно горско стопанство „Добринище”

„Силва 2003” ООД, гр. София е предоставило списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство „Добринище”.

Списък на имотите придобили характеристиките на гора - виж тук

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, лицата, извършили инвентаризацията, представят на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища на населените места.

Read more ...