REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

English Български

News

Проучване на ЕК за нелоялните търговски практики (НТП)

Европейската комисия извършва обзор (изследване и проучване чрез анкета) на нелоялните търговски практики във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

През м. декември 2022 г. ЕК стартира третото си годишно проучване за оценка на ефективността на мерките на ЕС срещу нелоялни търговски практики (НТП) във веригата за доставки на селскостопански и хранителни продукти.

Проучването се провежда във всички държави-членки и е насочено към доставчиците на селскостопански и хранителни продукти (фермери, независими производители и предприятия, активни в производството, преработката и дистрибуцията на тези продукти). Поради по-слабата си договорна позиция те често са уязвими от НТП от страна на големите предприятия – купувачи. За да ги защити по-добре, Директива (ЕС) 2019/633 забранява редица търговски практики.

Директива (ЕС) 2019/633 е транспонирана в Закона за защита на конкуренцията с измененията му от 2021 г. (Глава Седма „б“ от ЗЗК) Комисията за защита на конкуренцията е националният административен орган, който прилага европейското и националното законодателство в областта на нелоялните търговски практики. КЗК може да образува производства (въз основа на подадени искания от засегнати производители, фермери и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти или по собствена инициатива), като след извършено проучване постановява решение, с което може да санкционира купувачи, прилагащи забранените практики, и да постанови незабавното им прекратяване.

Първите две проучвания са приключени през 2021 г. и 2022 г. и резултатите могат да се видят и онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/index.html

В тази връзка се приканват всички фермери, независими производители и други доставчици на селскостопански и хранителни продукти да попълнят анкетата.

Анкетата е достъпна тук - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/3rd_survey_UTPs (следва да се избере версията на български език) и е „отворена“ до 15 март 2023 г.

След приключване на проучването резултатите в анонимен вид ще бъдат представени онлайн на адрес: https://datam.jrc.ec.europa.eu/datam/topic/UTP/

Резултатите от проучването следва да осигурят необходимите данни за изготвянето на политики на ЕС във връзка с прилагането на Директивата за НТП.

Повече информация за действията на Комисията за защита на земеделските стопани и малките оператори по веригата на доставки можете да намерите тук - https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/agri-food-supply-chain/unfair-trading-practices_bg

Бившите казарми в Благоевград не разполагат с разрешения за строеж

Със заповед на началника на ДНСК на 10.01.2023г. бе извършена проверка в община Благоевград по документи и на място на три сгради със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната. За същите главният архитект на община Благоевград е издал разрешение за промяна предназначение № 17/12.11.2021г.
При проверката по документи за „3 етажна сграда-щаб“, „Сграда – работилница“ и „Сграда – склад“, община Благоевград не представи данни за наличие на одобрени инвестиционни проекти и издадени разрешения за строеж.
При направен оглед на място на „3 етажна сграда-щаб“, която е предвидена за „музей“, е установено, че не са извършвани никакви ремонтни дейности, има течове от покрива и същата е негодна за ползване.
По отношение на „Сграда – работилница“ и предвидена за „зала за спорт“, проверката на място показа, че е измазана отвън, с изпълнена топлоизолация, монтирано на тавана осветление с LED прожектори, като има извършени СМР.
Главният архитект на община Благоевград е издал разрешението за промяна предназначение въз основа на одобрени от него инвестиционни проекти на основание чл. 147а от ЗУТ и е посочил необходимостта от извършване на СМР за осъществяване на промяната на предназначението на горепосочените. В конкретния случай, обаче, разпоредбата на чл. 147а от ЗУТ, е неприложима, тъй като същата не предвижда одобряване на проекти и извършване на СМР.
Реализирането на инвестиционни намерения за извършване на преустройство и промяна предназначението на горепосочените сгради, които попадат в обхвата на IV-та и V-та категория по номенклатурата на видовете строежи, изисква издаване на разрешение за строеж и одобряване на строителни книжа по общия ред, регламентиран в Глава осма на ЗУТ.
И за трите горепосочени сгради не са налице одобрени проекти, нямат издадени разрешения за строеж и същите не са въведени в експлоатация по надлежния ред.
Съставен е констативен протокол с оглед недопускане извършването на незаконно строителство за реализирането на сгради – „Музей“, „Интерекспо и конгресен център“ и „Зала за спорт“ и незаконното им ползване.
С оглед сигурността и безопасността на гражданите, със свое писмо от 18.01.2023 г. началникът на ДНСК арх. Деляна Панайотова е дала указания на кмета на община Благоевград Илко Стоянов да не се изпълняват СМР на строежи: „Музей“, „Интерекспо и конгресен център“ и „Зала за спорт“ до издаване на разрешения за строеж. Както и да не се ползват същите до въвеждането им в експлоатация по реда на чл.177, ал.3 от ЗУТ.

Информация: Пресцентър ДНСК

Проведе се работна среща във връзка с изготвянето на национална карта на социалните услуги

karta socialni uslugi 02

 

Днес в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе първа работна среща за изготвяне на национална карта на социалните услуги.
На срещата присъстваха упълномощени представители на кметовете от 14-те общини в област Благоевград, представители на РД за „Социално подпомагане“ и експерти от Областна администрация.
Срещата откри заместник областният управител Слави Христов, който подчерта, че целта на заседанието е да се дадат указания за улесняване процесите на планиране на социалните услуги в общините, както и да се координират действията между областната и общинските администрации, Агенцията за социално подпомагане и териториалните й поделения.
Представени бяха анализите на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, след което те бяха обсъдени и съгласувани от присъстващите. Представени бяха и проектопредложения за планираните в общините социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво. Предложенията ще бъдат публикувани на интернет страницата на общините за публична дискусия, обсъдени в Съвета по въпросите на социалните услуги във всяка община и предложени за гласуване и одобрение от ОбС на съответната община.

Уважаеми медици, работещи в областта на акушерството и гинекологията,

Stoian Hristov

Поздравявам Ви по случай деня на родилната помощ –Бабинден, с уважение и признателност към труда и всеотдайността Ви в името на новия живот.
На всички лекари акушер-гинеколози, на медицинските специалисти, които изпълняват своя хуманен дълг и носят радост, и надежда, пожелавам здраве, лично щастие и много успехи.
Честит професионален празник!

СТОЯН ХРИСТОВ
Областен управител на област Благоевград