REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

News

Областният управител на област Благоевград участва в двудневна национална среща на губернаторите в Арбанаси

 

Среща областни 02

Двудневна национална среща на областните управители се проведе в Арбанаси по инициатива на губернатора на област Велико Търново Ивайло Здравков. На форума присъства областният управител на област Благоевград Мария Димова.
Представителите на изпълнителната власт по места коментираха следните теми: стопанисване и управление на държавни имоти, с акцент върху сградната собственост; почистването на речните корите; прехвърлянето на язовирите от страна на общините към Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“; централизация на счетоводната система; добри практики в работата на областните администрации, както и актуални теми, свързани с дейността на Асоциациите по ВиК.

Среща областни 01
На националния форум областните управители и техните представители обсъдиха конкретни казуси по контрола за законосъобразност на актовете на местното самоуправление и местната администрация в областта на административното обслужване, актуалната съдебна практика и тълкувателните решения на ВАС, последните изменения в разпоредбите на АПК, както и проблеми с предстоящите местни избори.
Областните управители се обединиха около изготвянето на конкретни предложения до Министерския съвет за извършване на изменения и подобрения в действащата нормативна уредба.

Областният управител Мария Димова проведе работна среща във връзка с подготовката за местните избори на 29 октомври 2023 г.

 

среща избори 01

Областният управител на област Благоевград Мария Димова проведе работна среща, свързана с организационно-техническата подготовка на местни избори 2023 с председатели на общинските администрации в областта, представители на общинските избирателни комисии, ръководителите на териториалните звена, ангажирани в изборния процес – ОД на МВР, РД ПБЗН, „ГРАО“, „Информационно обслужване“ – Благоевград, ЦСМП-Благоевград.

среща избори 04
Областният управител Мария Димова откри срещата, като приветства всички участници и подчерта важната роля на диалога, обединените усилия и сътрудничеството между всички отговорни институции и участници в изборите, за да бъде осигурен прозрачен, безпроблемен и честен изборен процес.

среща избори 06
На срещата присъстваха главният секретар на Областна администрация Благоевград – Стоян Христов, директорът на дирекция АКРРДС – Ивайло Василев, директорът на дирекция АПОФУС – Ася Велкова и експерти от Областна администрация. Те увериха, че администрацията полага всички усилия и ще изпълни ангажиментите си по обезпечаването с книжа и материали общините и работата на общинските избирателни комисии.
От ОД на МВР-Благоевград и РД ПБЗН-Благоевград акцентираха върху ангажиментите, които имат по закон, както и работата по сигнали. Създадени са екипи по места, които вече работят на терен. „Една от основните ни задачи е да гарантираме избирателните права на всички граждани на територията на област Благоевград.“, отбеляза директорът на ОД на МВР- Благоевград – ст. комисар Даниел Димитров.
След проведената ползотворна дискусия от участниците в работната среща, областният управител, Мария Димова обобщи, че към настоящия момент подготовката за изборния процес в област Благоевград върви регулярно по утвърдената от ЦИК хронограма на местния вот. Предстоят последващи работни срещи, като г-жа Димова изрази надежда ползотворният диалог и сътрудничество да продължат през целия изборен процес и пожела на всички успешна работа.

Днес бе приета Областната здравна карта на област Благоевград

ОЗК 02

 

На свое заседание днес Комисията по изработването на Областна здравна карта на област Благоевград прие окончателния й вариант. Председател на комисията е областният управител на област Благоевград – Мария Димова.
За целта министърът на здравеопазването назначи комисия с представители на Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Районна колегия на българския лекарски съюз, Районна колегия на българския зъболекарски съюз, Регионална колегия на българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, представителни организации за защита на пациентите и представители на всички общини в област Благоевград.
Работата на комисията е съгласно Методика, утвърдена от Министъра на здравеопазването, като основна цел на Областната здравна карта е прецизното идентифициране и планиране на потребностите на населението на област Благоевград от достъпна извънболнична и болнична медицинска помощ. Срокът за работа на Комисията е 30 септември 2023 г.
Областните здравни карти се създават след оценка на потребностите от спешна, първична и специализирана извънболнична и болнична помощ, броя на лекарите в болнична, доболнична и извънболнична помощ, лекарите по дентална медицина, специалистите по здравни грижи, както и броя легла за болнично лечение за всички общини на територията на областта.
Областната здравна карта на Благоевградска област регламентира необходимия брой болнични легла по видове, необходими за задоволяване на потребностите на населението на областта от болнична медицинска помощ, както и видовете болнични заведения и структури, в които те се разкриват. Общият брой на активните болничните легла е 1851, от които 1413 са в публичните лечебни заведения и 367 в частния сектор, а съгласно новото предложение по здравната карта общият брой на поисканите болнични легла е 2 251.
Регламентираните с Областната здравна карта брой легла за болнично лечение и осъществяваните медицински дейности по видове и разпределението им по лечебни заведения и по нива на компетентност на съответните структури в областта е с цел осигуряване области на действие на болниците оптимални в гео-демографски аспект и на здравните потребности на населението от качествена и достъпна медицинска помощ при максимално ефективно използване на наличните материални и човешки ресурси.
Приетите предложения за разпределение на брой легла по видове в област Благоевград са максимално оптимални и ефективни. Посредством тях ще се гарантира равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население в област Благоевград.
На базата на областните здравни карти ще бъде изготвена Национална здравна карта, която ще определи структурата на здравната мрежа, адаптирана към потребностите на населението и гарантираща равнопоставен достъп до здравни услуги.

Областният управител Мария Димова бе гост на тържествената церемония по повод откриване на академичната година в Югозападния университет

 

ЮЗУ 04

Областният управител на област Благоевград Мария Димова бе сред официалните гости на тържествената церемония по повод откриване на академичната 2023/2024 година в Югозападния университет „Неофит Рилски“.
Преди церемонията по откриването, г-жа Димова положи цветя пред бюст-паметника на Неофит Рилски в двора на Първи учебен корпус.

ЮЗУ 01
В поздравителния адрес до ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“, областният управител изрази увереност, че традициите в университета, вече съобразени с новите изисквания на времето, ще способстват българското висше образование да изпълнява достойно своята мисия – да превръща в практика достиженията на науката и да отстоява мястото на страната ни сред водещите общества в нашето съвремие. 

Сред официалните гости на събитието бе и министърът на труда и социалната политика – д-р Иванка Шалапатова.