REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

гр. Благоевград 21.07.2022 година

На основание чл. 63, ал. 11 и 14 от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс и в съответствие с Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г. и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

Н А Р Е Ж Д А М:
I. Въвеждам временни противоепидемични мерки на територията на област Благоевград за срок от 22.07.2022 г. до 20.08.2022 г., както следва:
1. Задължително носене на защитна маска за лице в лечебни заведения, Център за спешна медицинска помощ, Регионална здравна инспекция – Благоевград, специализираните институции за предоставяне на социални услуги, аптеки, дрогерии и оптики.
2. Спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м. от всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на обществени места, на които има струпване на хора.
3. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:
а) редовно проветряване и дезинфекция на работните помещения;
б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);
в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете и осигуряване на сапун, вода и дезинфектант.
4. При възможност и по преценка работодателите да създадат възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или да въведат работно време с променливи граници или работа на смени. Работодателите да утвърдят график за ползване на регламентирани почивки, където е приложимо, както и да прилагат други превантивни мерки и методи на работа, в зависимост от спецификата на съответната трудова дейност, които да осигуряват по-добро ниво на защита на работещите, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.
5. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
6. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19.

II. Противоепидемичните мерки могат да бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Благоевград.

III. Заповедта да се съобщи на областния управител на област Благоевград, на кметовете на всички общини в област Благоевград, на началника на Областна дирекция на МВР – Благоевград, на ръководителите на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ на територията на област Благоевград, на директора на Център за спешна медицинска помощ – Благоевград, на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Благоевград, на директора на Районна здравноосигурителна каса – гр. Благоевград, на ръководителите на аптеки, дрогерии и оптики в област Благоевград – за създаване на необходимата организация за контрол по спазване на противоепидемичните мерки на територията на област Благоевград, да се сведе до знанието на всички служители на РЗИ – Благоевград и да се публикува на интернет страница на РЗИ – Благоевград.

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на РЗИ – Благоевград пред Административен съд – Благоевград по реда на АПК.
Административният акт подлежи на предварително изпълнение, като обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Д-р Петър Иванов

Дирекрор РЗИ-Благоевград