REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

Областният управител Николай Шушков присъства на среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, която се състоя в Министерски съвет.
В срещата участва Министър-председателят Стефан Янев, вицепремиерът по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика Гълъб Донев ръководи събитието, а министърът на образованието и науката Николай Денков направи преглед на дейностите по Механизма до момента и очерта по-нататъшните действия.
Механизмът е ключов инструмент за междуинституционална координация, чиято цел е да бъдат ефективно включени в образователната система децата и учениците от уязвими групи. Срещата на Координационното звено на Механизма се проведе в навечерието на новата учебна година, за да бъдат отчетени предизвикателствата в контекста на пандемия и да се засили сътрудничеството между институциите, така че кризисната обстановка минимално да засегне участието в образованието на учениците в най-голям риск.
На срещата бяха обсъдени възможните подобрения в съществуващите практики на Механизма и допълнителни мерки, така че в да се обезпечи в максимална степен превантивната дейност на институциите.
На територията на област Благоевград са определени 76 района на обхват и съответно 76 екипа за обхват за учебната 2021/2022 година.