REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

Notices

Декларация за достъпност на съдържанието на интернет страницата

ДЕКЛАРАЦИЯ

ЗА ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД

РАЗДЕЛ 1

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Областна администрация Благоевград се ангажира да осигури достъп до:

уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт адрес: https://blagoevgrad.government.bg/

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

I. Статус на съответствие

Частично съответства на изискванията на посочения стандарт- поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание (ако е избрана възможност 2 или 3 от т. I.)

Описание и посочване на несъответствието: възможности за избор:
Жестомимичен език (Предварително записан): Интерпретацията на езика на знаците е осигурена за цялото предварително записано аудио съдържание в синхронизирани носители Изискване 1.2.6 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо
Алтернативно представяне на записаните аудио материали

Изискване 9.1.2.1. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Не се публикуват записи на аудио материали

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо.

Изискване 9.1.2.4. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Няма живо видео излъчване

Синхронизирано аудио представяне на видео съдържанието.

Изискване 9.1.2.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Наличните видеоклипове са записи, поради което не е необходимо

Контрастно съотношение

Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие

Има единични изключения за елементи от шаблона и дизайна и елементи на външни приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на администрацията, върху които тя няма контрол.

Да не се представя текст във вид на изображение.

Изискване: 9.1.4.5. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Частично съответствие

Частично осигурено, с изключение на банерите на сайта и документи, като актове на административния орган, където законодателството изисква да бъдат предоставяни с подпис и печат.

Регулируеми времеви интервали

Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) 
Неприложимо

Не се използват времеви интервали.

Активиране посредством движение

Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Липса на модул, който да се активира при движение.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен.

Изискване 9.3.1.2. от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Неприложимо

Няма страници със смесено съдържание на различни езици.

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 02.08.2021 г.
Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията: 02.08.2022 г.
Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: 02.08.2021 г.
Метод, използван за изготвяне на декларацията: Самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на този уебсайт:

Областна администрация Благоевград, 2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев” № 7

За обратна връзка This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Център за административно обслужване, тел. 073 82 70 11,

e-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

РАЗДЕЛ 2

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО СЪДЪРЖАНИЕ

Областна администрация Благоевград се ангажира да увеличи цифровата достъпност до уебсайта си, като работи активно за подобряване на неговата достъпност и използваемост. В тази си дейност Областна администрация Благоевград се придържа към своята политика за достъпност, налични стандарти, добри практики и нормативни изисквания към интернет страници и портали на държавната администрация.

В своята работа Областна администрация Благоевград се ръководи от основната цел, интернет страницата, с дизайн и интерфейс, да бъде насочена към потребителя, като:

  • предоставя публична информация за резултатите от своята дейност;
  • предоставя връзка към административните услуги, включително и електронни, извършвани от Областна администрация Благоевград;
  • осъществява достъп до публични информационни ресурси и отворени данни;
  • дава информация на потребителя как да изразява мнението си или отправя сигнал и запитвания в удобен за него вид;
  • осъществява връзка с портали, регистри и информация на други институции от държавната администрация при осигуряване на оптимална достъпност на съдържанието за хората с увреждания чрез използване на съвременни технологии.

Областна администрация Благоевград се ангажира непрекъснато да развива технологично своята интернет страница и да обучава служителите, които въвеждат данни в нея с оглед постигане на високи стандарти на достъпност и използваемост на нейното съдържание.

Дата на публикуване на уебсайта: 16.08.2021 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта вследствие на съществено преработване на неговото съдържание: 01.08.2021 г.

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите в ТП "ДГС Струмяни"

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Струмяни"

Списък на имотите

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите в ТП "ДГС Кресна"

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Кресна"

Списък на имотите

Списъкът на имотите придобили характеристики на гора по смисъла на Закона за горите в ТП "ДГС Гърмен"

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП "Държавно горско стопанство Гърмен".

Списък на имотите