REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

официален сайт bg

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.    

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
•    приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
•    предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
•    систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
•    оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
•    осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
•    разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
•    води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
•    изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
•    обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
•    подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
•    изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
•    изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;


•    контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
•    организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
•    организира материално-техническото снабдяване;
•    обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
•    подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
•    организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
•    подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
•    осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост":
•    подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
•    организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
•    организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
•    изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
•    координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
•    координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
•    подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
•    осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
•    осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
•    подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
•    организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
•    подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
•    набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
•    участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
•    координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
•    поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
•    осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
•    осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
•    осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
•    води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
•    води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
•    осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
•    осъществява процедури по реституционни закони;
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
Дейността на областната администрация се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение. Служителите в областната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и другите нормативни актове. Всички постъпващи документи до областния управител се регистрират в деловодството. При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените в тях материали и се образува служебна преписка. Всички служебни преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им. Областният управител, заместник областните управители и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Изходящите от областта документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който го е изготвил, на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.