РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Административното обслужване в Областна администрация Благоевград се извършва в Центъра за административно обслужване (ЦАО), намиращ се на партера в сградата на Областна администрация Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от 8:30 до 17:30 ч. без прекъсване.
телефон: (073) 82 70 11

Центърът за административно обслужване предоставя:

 •     Пълна информация за предоставяните услуги от администрацията;
 •     Формуляри за заявяване на услуги;
 •     Информация за състоянието на заведени преписки;
 •     Приема и завежда до областния управител предложения и сигнали от физически и юридически лица;
 •     Чрез Интерактивния информационен терминал на Центъра за административно обслужване може получите информация за администрацията – структура, кабинет, функции на областния управител, допълнителна информация за административните услуги;
 •     В ЦАО може да изразите Вашата оценка за работата на администрацията в Книгата за мнения, предложения и сигнали или писмено през пощенската кутия;
 •     предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури.

Комплексно административно обслужване

 •       Информация за документите, които администрацията може да набира по служебен път са описани в процедурата на съответната услуга в раздел "Административни услуги";
 •      От 01.01.2016 г. в случай, че за изпълнение на кокретна административна услуга е необходимо "Удостоверение за наличие или липса на задължения", издавано от органите по приходите на НАП, компетентният орган за извършване на заявената услуга го набавя по служебен път.

Документи: Вътрешни правила за административното обслужване

Общи и собствени стандарти за качество на административното обслужване

Предоставяне на административни услуги

 • Всяко физическо и юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Приемането и предаването на документите на гражданите се извършва в ЦАО, на принципа на „едно гише“.
 • Гражданите и организациите могат да заявят извършването на определена административна услуга лично или да се представляват по закон и по пълномощие по реда на Гражданския процесуален кодекс. Неперсонифицираните организации се представляват от определено от членовете на организацията лице. Гражданите и организациите могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации.  
 • Административните услуги, предоставени от Областна администрация Благоевград, са утвърдените в Регистъра на услугите на Административния регистър http://iisda.government.bg/adm_services/services/  и информацията/процедурите се публикуват в Регистъра на услугите съгласно указанията на Администрацията на МС, както и на интернет страницата на администрацията в раздел Административно обслужване, страница „Административни услуги“ http://blagoevgrad.government.bg/bg/административни-услуги.html 
 • Заявления/искания за извършване на административни услуги, сигнали и предложения до Областна администрация Благоевград могат да се подават:

  1. устно, за което се попълва протокол от длъжностното лице, пред което е заявена услугата (Приложение №1).
  2. на място в администрацията в ЦАО (партер на административната сграда на Областна администрация – Благоевград, 2700, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“, №9;
  3. чрез лицензиран пощенски оператор;
  4. на имейл: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
  5. по електронен път през Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги чрез платформата на ДАЕУ;
  6. чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ);
  7. чрез Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС);
  8. чрез Платформата за достъп до обществена информация, създадена и поддържана от Администрацията на Министерски съвет – по заявленията за достъп до обществена информация.

 • Искането за извършване на административната услуга се заявява в устна или писмена форма, освен ако в специален закон не е предвидено друго и се завежда в Административната информационна система „Архимед“. Организациите заявяват исканията си писмено.

 • Исканията, внесени устно в ЦАО или по телефон, се отразяват в протокол съгласно образец Приложение № 1 към настоящите Вътрешни правила, съгласно разпоредбите на Наредбата за административно обслужване.

 •     Заплащането на дължимите такси на услуги от клиентите се извършва съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, в сила от 11.02.2011 г. (Приета с ПМС № 26 от 03.02.2011 г.) и Заповед № 10 от 10.01.2001 г. на Министъра на финансите;
 •     Заплащането на дължимите такси за услугите, извършвани в Областна администрация Благоевград, могат да се платят на каса или с картово плащане на POS терминал в Центъра за административно обслужване, или по  банков път в ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, BIC (SWIFT): UBBSBGSF , IBAN BG71 UBBS 8888 3104 0676 01 - транзитна сметка (приходи от такси, наеми и др.);
 •     При работа с клиенти служителите спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Областна администрация Благоевград с Хартата на клиента;
 •     Времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване в ЦАО е не повече от 15 мин;
 •     Контрол за конкретна преписка може да се осъществява от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством справка за движението на преписката им на място в ЦАО, на телефон (073) 82 70 11 - Деловодство, на е-поща  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. .

ПРЕДЛОЖЕНИЯ, ЖАЛБИ И СИГНАЛИ 

Всяко юридическо или физическо лице може да подаде сигнал, жалба или предложение.

Формата за подаване на сигнали и предложения може да бъде устна и писмена:

    - Устна – на място в администрацията или на обявените телефони +359 (73) 82 70 11 и "Горещ телефон" – 0800 11 073 за сигнали и предложения (безплатен за гражданите);
   

Формуляри за предложения и сигнали: