РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

gerb s

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

 

flag bg

 

 Хартата на клиента

Ръководството и служителите на Областна администрация Благоевград декларираме чрез тази Харта своята ангажираност към целта, да бъдем съвременна администрация, която да е в услуга на гражданите и бизнеса, залагаща на принципи и процеси, определящи европейските стандарти в административното обслужване.

ПРИЛАГАНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В НАШАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ВИ ГАРАНТИРАТ:

  • Лесен достъп и удобства в Центъра за административно обслужване (ЦАО);
  • Добра информираност, бърза и лесна комуникация;
  • Конкретни предимства на обслужването;
  • Съдействие;
  • Възможност за обратна връзка.

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА (pdf)

logo adm

Настоящата Харта на клиента  влиза в сила от 30.07.2020 г., съгласно Заповед № ОА-РК-159 от 30.07.2020 г. г. на областния управител на Област Благоевград и отменя Хартата на клиента утвърдена със Заповед № ОA-РК-440/05.05.2015 г.