РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

За областта

Карта на областта

Благоевградска област заема Югозападната част на България и е нейна „врата”, отворена към Балканите, Европа и света. Общата й площ е 6 449 км2, което представлява 5,8% от територията на страната. Южната й граница е с Република Гърция, на запад граничи с Република Македония, на изток с Пазарджишка и Смолянска области, а на север с Кюстендилска област. Административно областта е разделена на 14 общини, 96 кметства и 280 населени места.

Прочети още...

Население

Динамика на населението и демографски тенденции

w m blg2011

Населението на Благоевградска област по обичайно местоживеене наброява 324 110 души ( 01.02.2011 г.). Това прави 4,4% от населението на България. Според броя на постоянното население тя е шестата по големина област в страната. Преобладаваща част от населението е в градовете на областта.

 
Съгласно административно-териториалното устройство на страната, в границите на областта се включват 14 общини 96 кметства и 280 населени места. Около 1/5 от населението   е съсредоточено в община Благоевград.

Прочети още...

География

Територия и релеф

baner oblbl

Територията и от 5500 кв. км я нарежда на трето място по площ в страната, след Бургаска и Софийска област.

Релеф
                                             
Релефът на областта се характеризира с изключително разнообразие -  от високопланински до котловинен. В нея се включват изцяло или отчасти най-високите планини в България – Рила, Пирин и Родопи, в които има територии с високопланински,  среднопланински и предпланински релеф. Макар и с по-малка височина, но с  планински релеф са и частите от останалите планини в границите на областта. По долините на реките Струма и Места са формирани редица котловини – Благоевградска, Симитлийско-Орановска, Санданско-Петричка, Разложка и Гоцеделчевска.

Прочети още...

Образование

Висшето училище е акредитирано с максимална оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, което е гаранция за качество на образователната услуга в 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 118 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления в областта на хуманитарните, техническите, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др.В областния център – гр. Благоевград се намират две висши учебни заведения с национално и международно значение: Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград и Американски университет в България.

Югозападният университет е най-големият образователен, научноизследователски и художественотворчески център в Югозападна България. Акредитиран е от Националната агенция за оценяване и акредитация за 75 бакалавърски и магистърски програми след средно образование, 118 магистърски програми след завършено висше образование и 84 докторски програми. Обучението се провежда в 30 професионални направления в областта на хуманитарните, техническите, управленските, социалните, педагогическите, правните и икономическите науки, изкуствата, здравните грижи, общественото здраве и спорта, сигурността и отбраната и др.

Прочети още...