РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Мисия на Областна администрация Благоевград
Да подпомага провеждането на държавната политика за устойчиво развитие на областта чрез оптимално съчетаване на националните и местните интереси.

Визия на Областна администрация Благоевград
Утвърждаване на съвременна и прозрачна администрация, която да работи за хората с една цел: уважението, закрилата и гарантирането на правата на отделния гражданин, неговото благосъстояние и социална сигурност.

Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2020-2022 г. област Благоевград
Програма за енергийна ефективност на Областна администрация Благоевград 2020-2030 г.
Междинна оценка на областната стратегия за регионално развитие на Област Благоевград 2014-2020 г.
Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за регионално развитие на област Благоевград 2014-2020 г.
РЕГИОНАЛНА ЕНЕРГИЙНА СТРАТЕГИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН – ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ИЗТОЧЕН ПЛАНОВ РЕГИОН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ЗА ПЕРИОДА 2018-2023 Г.
Стратегически план на Областна администрация Благоевград 2017-2021
Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците 2017-2019 г. област Благоевград
Годишен мониторингов доклад за 2016 г.
План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2016 г.
Областна стратегия за развитие на социалните услуги 2016 – 2020 г. област Благоевград