РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Структура и функции

Седалище

oa3

Седалище и адрес на Областна администрация Благоевград
Пощенски код 2700,
гр. Благоевград,
площад „Георги Измирлиев” № 9

Интернет страница на администрацията: www.blagoevgrad.government.bg

Е-поща, предназначена за въпроси: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Телефони на администрацията:

    +359 (73) 88 14 01– централа;
    +359 (73) 82 70 11 – телефон за консултации, свързани с административното обслужване;

Гласов портал: 073 82 70 41

ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН    0800 11 073 –  за сигнали и предложения (безплатен за гражданите)

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
ЕИК – 101146105

Работно време на администрацията

Съгласно Заповед ОА-РК-14 от 13.01.2014 г. с цел да се осигури непрекъсваем режим на работа за потребителите на административни услуги Центърът за административно обслужване работи с граждани от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване, всеки работен ден.

Работно време на Центъра за административно обслужване:
от 8:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване

Работното време на администрацията е от 8:30 ч. до 17:30 ч. с обедна почивка от 12.00-13.00.

Банкови сметки

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА, BIC (SWIFT): UBBSBGSF ,
IBAN BG71 UBBS 8888 3104 0676 01 - транзитна сметка (приходи от такси, наеми и др.);
IBAN BG08 UBBS 8888 3304 0676 03 - набирателна сметка (сметка за гаранции) 

Карта

CAO-map

Функции

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.    

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността":
•    приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
•    предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
•    систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
•    оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
•    осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
•    разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
•    води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
•    изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
•    обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
•    подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
•    изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
•    изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;

Прочети още...

Органограма

Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.
     Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
     Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.

Прочети още...