РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

СФОРМИРАНИ ОБЛАСТНИ КОМИСИИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С  АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР – гр. БЛАГОЕВГРАД

Наименование  Председател 
Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми Областен управител
Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград Областен управител
Постоянна комисия за поддържане проводимостта на речните русла на реките на територията на Област Благоевград Заместник областен управител
Комисия по заетост Областен управител
Областна комисия "Военни паметници" Областен управител
Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб Заместник областен управител
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата за Област Благоевград Областен управител
Областна комисия по обществен ред и сигурност за област с административен център Благоевград Областен управител
Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури Заместник областен управител